bestuurlijke organisatie

Bestuurlijke Organisatie

Krachtlijnen van onze VISIE

Voor de N-VA is de gemeenteraad het hart van de lokale democratie. Het zwaartepunt van de uitvoering van het lokale beleid ligt bij het College van burgemeester en schepenen. Een onafhankelijke en verregaande geresponsabiliseerde administratie is noodzakelijk voor sterke en kwaliteitsvolle gemeente.

De N-VA gaat resoluut voor :

-grotere autonomie voor het lokale bestuur, dat de hefbomen krijgt om beleid te voeren;
-een versterking van de lokale democratie;
-een verdere professionalisering van de gemeente; oa personeelsbeleid (de juiste man/vrouw op de juiste plaats. De beste kandida(a)t(e) voor de functie!
-een verregaande samenwerking tussen de gemeente en het OCMW;
-een gezond financieel beleid voor Kapelle-op-den-Bos.
 

Samenspel gemeenteraad, college en administratie

De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie. Hij is de weerspiegeling van de vele visies en bekommernissen die leven bij de bevolking. N-VA Kapelle-op-den-Bos pleit dan ook voor een versterking van de rol van die gemeenteraad; hij moet een tegengewicht vormen voor het College van burgemeester en schepenen

Het zwaartepunt van de uitvoering van het lokale beleid ligt bij dat college. Wel moet er een goede terugkoppeling zijn naar de gemeenteraad. Dit kan door een goede informatieverstrekking naar de raad, door de raad te betrekken in het beslissingsproces, en door het normale spel van meerderheid en oppositie.

De kwaliteit van het bestuur van onze gemeente gaat in grote mate ook samen met de kwaliteit van het gemeentelijk ambtenarenkorps; een korps dat onafhankelijk en verregaand geresponsabiliseerd moet zijn. In dit korps nemen de gemeentesecretaris en de financieel beheerder sleutelposities in.

Focus op kerntaken

Net zoals elke andere overheid is het voor de N-VA van belang dat de gemeente zich richt op haar kerntaken. Die kerntaken kunnen echter wel op verschillende manieren opgenomen worden : in eigen beheer door de inzet van eigen gemeentepersoneel, door publiek-private samenwerking, door uitbesteding aan private actoren, door een beroep te doen op de sociale economie (bv. beschutte werkplaatsen), door samenwerking met andere lokale overheden, enz. Het uitgangspunt blijft telkens: een slank en slagkrachtig bestuur.

Gemeente én OCMW voeren één lokaal sociaal beleid

Gemeente en OCMW zijn historisch gegroeid als twee aparte organisaties, elk met hun eigen bestuur en ondersteunende diensten. Maar in de praktijk is er steeds meer sprake van samenwerking tussen en zelfs integratie van gemeente en OCMW.

Ook voor Kapelle-op-den-Bos is die evolutie wenselijk : één duidelijk sociaal beleid, waarbij het strategische aspect aan bod komt in de gemeenteraad en de uitvoering van dat beleid een zaak is voor het OCMW.

Sterker door intergemeentelijke samenwerking.

Om een antwoord te kunnen geven aan de toenemende complexiteit van sommige beleidsvraagstukken, om schaalvoordelen te realiseren en om haar bestuurskracht te vergroten, gaat de gemeente volgens ons ook best op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

Om het democratisch draagvlak van die samenwerking te garanderen, is het essentieel om vanuit de gemeenteraad de diverse samenwerkingsverbanden goed op te volgen en de bestaande instrumenten van informatieverstrekking en controle te gebruiken.

Werking administratief centrum optimaliseren

De onderbemanning van het administratief centrum moet aangepakt worden. Op dit ogenblik zijn er heel wat functies van het Kapelse organigram nog steeds vacant. Het huidige personeel doet alles wat het kan, maar met gemis van zoveel noodzakelijke functionarissen is het nagenoeg onmogelijk voor een goede dienstverlening te garanderen. De N-VA wil dan ook het organigram grondig bekijken en de nodige functies zo snel mogelijk invullen.

Onze programmapunten

Ter versterking van de gemeentelijke democratie, is het voor N-VA Kapelle-op-den-Bos beter dat de voorzitter van de gemeenteraad niet de burgemeester is.
De vele tientallen (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar Kapelle-op-den-Bos op dit ogenblik deel van uitmaakt, moeten in kaart worden gebracht en gecheckt op het nut en de meerwaarde voor onze gemeente.
Voor N-VA Kapelle-op-den-Bos is een maximale samenwerking van gemeente en OCMW van cruciaal belang. Dit kan bijvoorbeeld door het onderling uitwisselen van personeel, het fysiek integreren van alle diensten die te maken hebben met sociale dienstverlening in één sociaal huis, het delen van dezelfde diensten (IT-diensten, klusjesdienst, personeelsdienst, aankoopdienst, beheer wagenpark, gsm-contracten, verzekering…).
In het kader van transparantie en openbaarheid van bestuur moeten er zo veel mogelijk documenten (notulen gemeenteraad, aanvragen subsidies…) elektronisch via de gemeentelijke website worden aangeboden, een zogenaamd WEBLOKET
Het organigram van het administratief moet gereëvalueerd worden en goed ingevuld zijn voor een optimale dienstverlening te garanderen.

Nieuws over dit onderwerp

Onze toekomstige schepenen en hun bevoegdheden

Dit zijn de mensen die komende 6 jaar voor ons gaan besturen. We zijn ervan overtuigd dat zij dit goed gaan doen en wensen hun dan ook veel succes!   Burgemeester: Renaat Huysmans Veiligheid …