migratie

Inburgering en migratie

Krachtlijnen van onze VISIE

Lokale besturen spelen een belangrijke rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Een hecht sociaal weefsel maakt dat de gemeente ‘leeft’ en dat nieuwkomers voelen dat ze er erbij horen. Deelname aan het maatschappelijk leven door nieuwkomers vraagt ook actief burgerschap van elke Vlaming. Aan de gemeenten om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Gemeenten zijn als verstrekkers van opvang, als inschrijver van nieuwkomers, als doorgeefluik voor regularisatieaanvragen en als ordehandhavers, een cruciale spil in het asiel- en migratiebeleid. De gemeenten moeten hun bevoegdheden maximaal benutten om de migratie in de gemeente in goede banen leiden.

N-VA Kapelle-op-den-Bos wenst de anderstalige nieuwkomers in Kapelle-op-den-Bos op weg te helpen naar participatie en integratie. Wij vinden dat ze zich niet mogen afsluiten van de maatschappij of zich wentelen in bijstand.

Het relatief cultureel homogene Vlaanderen van 100 jaar geleden is een gemeenschap geworden die een thuis is voor Vlamingen van divers pluimage, met de meest uiteenlopende achtergronden. Maar ongecontroleerde migratiestromen, gecombineerd met een ontbrekend inburgeringsbeleid, stellen ons evenzeer voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Het multiculturalisme waarbij de verschillende culturen en/of religies die binnen onze gemeenschap bestaan, gewoon naast elkaar leven als aparte gemeenschappen wil de N-VA niet. Wel erkennen wij de multiculturaliteit als een niet meer terug te draaien feit.

Wij erkennen de migratie als een realiteit waarmee we moeten omgaan : in Vlaanderen leven, wonen en werken Vlamingen in alle soorten en maten, elk met een eigen identiteit en achtergrond.

N-VA stelt vast dat er amper nog een dorpsstraat is die aan de migratie ontsnapt. Om een meerwaarde te bieden moet de migratie wel in goede banen wordt geleid. Alle beleidsniveaus hebben daarin een opdracht. Op federaal niveau ijveren wij voor een inperking van de ongecontroleerde migratie van kansarmen en voor een beter gecontroleerde migratie van economisch actieven en studenten. Op Vlaams niveau probeert minister van Inburgering Geert Bourgeois via de inburgeringstrajecten aan nieuwe Vlamingen de instrumenten te geven om hen op weg te helpen bij hun inschakeling in onze gemeenschap. Maar ook op gemeentelijk vlak kan de N-VA een rol spelen in dit verhaal.

Integratie en inburgering : essentieel voor nieuwkomers

Integratie betekent voor de N-VA dat mensen die hier hun toekomst willen uitbouwen, zich inschakelen in en actief deelnemen aan onze gemeenschap. Voor ons is inburgering voor nieuwkomers essentieel.

Het spreken van een gemeenschappelijke taal is voor de N-VA een eerste noodzakelijke stap; kennis van het Nederlands is voor ons de hefboom om actief en volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. Daarom zijn onze N-VA-gemeenteraadsleden tijdens de voorbije jaren de drijvende kracht geweest om lessen Nederlands voor anderstaligen te voorzien. Voor de N-VA is het versterken van het sociaal weefsel op gemeentelijk niveau een essentieel onderdeel van inburgering.

Asiel en migratie : de regels scherper gesteld!

Ook de gemeenten spelen een rol in de asielprocedure : verstrekken van opvang, inschrijven van nieuwkomers in de registers, uitreiken van verblijfsvergunningen, doorgeefluik voor regularisatie-aanvragen. Maar belangrijker is hun rol inzake ordehandhaving en het indijken van eventuele overlast. Met een alert en doortastend beleid kan de gemeente ervoor zorgen dat het maatschappelijke evenwicht niet wordt verstoord en dat het duurzaam samenleven in de gemeente wordt bewaard. Kernbegrip bij dit alles is dat de N-VA ‘goed is, maar niet goedgelovig’.

De gemeente moet eventuele domiciliefraude tegengaan : inschrijvingen van nieuwkomers kunnen slechts (en regularisatie-aanvragen) mogen enkel worden doorgegeven als de aanvrager aan alle criteria voldoet en de woonplaatscontrole effectief was.

Onze programmapunten

Uitbreiden van de taallessen Nederlands en voorzien in prikkels tot deelname aan die taallessen, in het bijzonder voor ouders van schoolgaande kinderen. Organiseren van ‘conversatietafels’ of ‘babbelcafés’, waar inburgeraars hun Nederlands op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kunnen oefenen. Dit zou best worden aangevuld met initiatieven gericht op de moeders (bv. het organiseren van 'kookateliers').
De gehele problematiek van inburgering, asiel en migratie moet expliciet tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van een schepen toegewezen worden.
Ten aanzien van de nieuwkomers moet het OCMW leefloon en sociale bijstand waar mogelijk koppelen aan integratie, taalkennis en werkbereidheid.
De gemeente moet ook alle nieuwkomers in Kapelle-op-den-Bos op weg helpen naar participatie en integratie via een welkomstbrochure waarin alle verenigingen worden gepresenteerd samen met de initiatieven in het gemeenschapsleven. In deze brochure moet ook alle voor hen relevante maatschappelijke informatie worden opgenomen (bv. de aanwezige dokters, de gemeentelijke afvalregeling, e.d.). Ook het invoeren van peter- en meterschap kan hiertoe bijdragen.
N-VA-Kapelle-op-den-Bos pleit er ook voor om samen met de Kapelse winkels, horecazaken, openbare diensten terug een project ‘Taal in de buurt’ of ‘Oefen hier je Nederlands’ op te starten.
De gemeente moet ook een ceremoniële inburgeringsdag organiseren voor de nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren.
De N-VA wil folders uitdelen in de gemeente waar basiswoorden Nederlands instaan die anderstaligen op weg moeten helpen om zicht te integreren.
De bevoegde gemeentelijke mandatarissen moeten waken over het correct inschrijven van nieuwkomers : een correcte woonplaatscontrole en, binnen de grenzen van hun bevoegdheid, een strikte controle op de voorwaarden voor verblijf.