Asbest

Milieu en asbest

Krachtlijnen van onze VISIE

Het milieu is een onderwerp dat allen van ons aangaat. Een goed en duurzaam milieubeleid is niet iets dat enkel op de schouders van de gemeentelijke milieudienst rust. Ook de andere gemeentediensten en de inwoners moeten hier hun steentje toe bijdragen.

Kapelle-op-den-Bos wordt hier nog geconfronteerd met een extra probleem. Heel Vlaanderen weet dat deze gemeente de broeihaard is van alles wat met asbest te maken heeft. De N-VA wil dit probleem aanpakken, door een goede controle op de werken in onze gemeente, en door een goede communicatie tussen alle betrokken partijen.

Milieu

Uit recente statistieken blijk dat Kapelle-op-den-Bos ver boven het gemiddelde ligt op het vlak van productie van afval. Er is nood aan een vernieuwend afvalbeleid, waarbij de focus ligt op afvalbeheersing. De Kapelse belastingbetaler moet geld kunnen uitsparen door het afval te verminderen en te verkleinen.

Energie

Op het vlak van groene energie heeft de gemeente al enkele inspanningen gedaan. Zo zijn er de windmolens aan het containerpark, en heeft het aan de lopende band geïnvesteerd in zonnepanelen voor particulieren als ook voor de gemeente zelf. Het is echter zo dat deze zaken pas een optimaal effect bereiken wanneer er ook sprake is van een goede isolatie. Op dit vlak kan het dus nog veel beter. De gemeente moet dus het eigen gebouwenpark evalueren en kijken hoe dit alles nog energievriendelijker kan maken. Daarnaast is het ook de vraag hoe het zit met de kosten en baten van de windmolens aan het containerpark.

Asbest

Dit probleem is er een dat waarschijnlijk nooit helemaal opgelost kan worden. Asbest is nu eenmaal een probleem dat enkel verschoven kan worden. Het komt er voor de N-VA dus op aan om de mensen vooral bewust te maken van de gevaren die asbest inhoudt, en het preventief en verantwoordelijk omgaan met dit probleem. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen (Gemeente, Eternit, Ovam, Particulieren,...) is hier van cruciaal belang.

Onze programmapunten

dialoog aangaan met Eternit in verband met een eventuele bijdrage in de sanering van daken met asbestleien en /of een korting geeft bij de aanschaf van nieuwe asbestvrije leien van Eternit.
afspraak maken met OVAM dat gemeente tijdig ingelicht wordt over opruimingswerken/saneringswerken van asbestdraailing OOK wanneer dit bij particulieren gebeurt, om toestanden te vermijden zoals vorige zomer met de sportweek en kleutersportweek op het STK tijdens de sanering van oprit fietsstallingen.
verantwoordelijke aanstellen bij milieudienst die een aanspreekpunt is voor de Kapelse bevolking en die ter plekke komt en zo toezicht kan houden op het correcte verloop van opruimingswerken.
meldingsplicht voor particulieren bij de milieudienst ingeval van opruiming/werken/sanering die door privéfirma’s (bijvoorbeeld dakwerkers) of privépersonen worden verricht.
De milieudeskundige zou hierbij de bevoegdheid moeten krijgen om te werken stil te kunnen leggen bij overtredingen van de veiligheidsvoorschriften.
asbestcontainer op het containerpark dient zoals wettelijk voorgeschreven afgedekt te zijn. Ter beschikking stellen van beschermingskledij en masker bij het lossen van asbestmateriaal plus toezicht door parkwachter op correcte aflevering van asbestafval ( bijvoorbeeld geen kinderen in de buurt van de container tijdens lossen, …enz) Wij vinden dat Kapelle hierin een voortrekkersrol voor gans Vlaanderen kan spelen !
campagne rond milieubewuster omspringen met afval: afvalbeheer en afvalbeheersing! De bedoeling is om de Kapelse belastingbetaler geld te doen uitsparen door het afval te verminderen en te verkleinen:
windmolens: Bestaat de mogelijkheid indien er nieuwe geplaatst worden dat particulieren kunnen inschrijven op de aandelen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos (privéfinanciering) en kunnen delen in de opbrengst ervan? Dit zou kunnen leiden tot meer groene energie.
openbare gebouwen: nakijken wat er nog meer kan gebeuren naar energiezuiniger maken van deze gebouwen; vb betere isolatie
Duidelijk beleid hanteren wat betreft de vossenpopulatie; gemeente-ambtenaren bijscholen zodat zij correcte en volledige info kunnen overmaken aan de inwoners
Aanstellen van preventie-adviseur en/of asbestbestrijdingsteam.
Centrum oprichten voor uitwisselen van gegevens en trainingen geven, samenwerking met naburige gemeentes, win-win-situatie uitbouwen.