RO

Ruimtelijk beleid

Krachtlijnen van onze VISIE

Het gebruik van de ruimte is een complexe puzzel : de stukken van die puzzel op de juiste plaats leggen is de opdracht van het ruimtelijk beleid. De essentie van dit beleid is het verzoenen van groei en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, met het behoud en verbeteren van onze leefomgeving. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt : het lokale bestuur heeft daarin een cruciale rol.

De N-VA wenst de principes te behouden die jaren geleden mede aan de basis lagen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : de bescherming van de resterende open ruimte, het versterken van de woonkernen en het voorzien van voldoende ruimte om te ondernemen.

De instrumenten om het ruimtelijk beleid vorm te geven zijn talrijk, maar de middelen zijn beperkt. Dat is een realiteit. Daarom moet volgens N-VA een efficiënt beleid primeren, het is hierbij essentieel de democratische controle (bij de gemeenteraad) en het draagvlak bij de burger te behouden door hen volwaardige te laten participeren.

Ruimtelijk beleid is samen durven kiezen voor een bepaalde leefomgeving

N-VA Kapelle-op-den-Bos gaat voor een ruimtelijk beleid waarbij men positieve keuzen durft maken met realiteitszin, keuzen die voorbij gaan aan individuele belangen. Men kiest dus vóór een bepaalde leefomgeving en niet tegen.

De juiste keuze is die keuze die welvaart en welzijn verenigt en die het meest het algemeen belang dient, met oog voor de noden van elke burger. We zullen dus altijd vooraf de plannen bespreken met alle betrokken partners; de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een project vormen hierbij altijd een essentieel onderdeel. Gefundeerde opmerkingen moeten hierbij in het belang zijn van de gehele bevolking, en moeten dus voorbijgaan aan het eigenbelang. N-VA- Kapelle-op-den-Bos staat dan ook voor het samen opbouwen van projecten waarbij we vanaf de start interactie zoeken met de burger. Hierbij moet de burger goed worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten.

N-VA- Kapelle-op-den-Bos gaat voor een ruimtelijk beleid dat luistert naar en participeert met de burger, maar dat ook de bevolking leidt en ondersteunt wanneer belangrijke keuzen gemaakt moeten worden.

Kapelle-op-den-Bos is geen eiland : voor het ruimtelijk beleid is intergemeentelijke samenwerking nodig.

De puzzel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid kan Kapelle-op-den-Bos niet alleen leggen : het gemeentebestuur moet sterker kunnen samenwerken met de buurgemeenten en de andere overheden.

De N-VA vindt dat buurgemeenten voor nieuwe ontwikkelingen rond wonen, werken en voorzieningen, beter samenwerken dan in concurrentie te gaan met elkaar. Intergemeentelijke samenwerking kan ook vermijden dat de verschillende gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Het maakt het ook mogelijk meer expertise met elkaar te delen.

De talrijke wegeniswerken van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de coördinatie met het gewest of met de omliggende gemeenten spaak kan lopen. Omleidingen kwamen elkaar immers soms tegen waardoor zelfs iemand van de streek niet meer wist hoe ergens naartoe te rijden. Communicatie is dus cruciaal!

Onze programmapunten

Meer toegankelijke natuur vanuit elke kern via nieuwe fiets- en wandelpaden
Bij wegenwerken, moet de fasering en de duur van de werken als belangrijk element naar voor komen. Niet de goedkoopste aannemer, maar diegene die een evenwicht biedt tussen prijs, kwaliteit en snelheid moet worden weerhouden. Een bijzonder aandachtspunt moet zijn de bewegwijzering : geen omleidingsborden die in de woestijn eindigen.
Bij elk project moet de burger geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten. Hierbij moet het NIMA (niet in mijn achtertuin) –syndroom zoveel mogelijk worden geneutraliseerd door een goede communicatie. N-VA- Kapelle-op-den-Bos pleit dan ook voor het samen opbouwen van projecten waarbij we vanaf de start interactie zoeken met de burger.
N-VA legt niet alleen de focus op het plannen op zich, maar nog veel meer op de effectieve uitvoering van de plannen.
Kapelle-op-den-Bos moet op het vlak van ruimtelijke ordening een intergemeentelijk samenwerking aangaan met de omliggende gemeenten. Een Ruimtelijk Structuurplan voor de K-L-M zone zou ook tot een sterkere regionale visie kunnen leiden.